ترمو وود با مقاطع جدید

بنا به رسالت این مجموعه مبنی بر عملکرد تخصصی، با تلاش زیاد، کلیه پروفیل های موجود در بازار، با تمام ابعاد عرضی، ضخامتی و انواع ابزارهای مختلف را جمع آوری نمودیم و قابل عرضه می باشد.

 

15 * 92 mm

16 * 92 mm

20 * 92 mm

26 * 92 mm

42 * 92 mm

19 * 117 mm

26 * 117 mm

20 * 140 mm

42 * 42 mm

42 * 68 mm

42 *92 mm

42 * 140 mm