شهرک دلکده

طراح: مهندس اظهری

تایل 15*30 سانتی متری