نمای ویلا

ترموچوب وارداتی

19*117 میلیمتر - SHP

رنگ Osmo آلمان