در ویلایی 1

دریاکنار

کارفرما : مهندس مرتضی خالق نژاد

چوب ترمو سوزنی برگ   (pine)با رنگ و روغن محافظ Osmo .

 

Thermo wood Pine

11/7 * 1/9 * 420 cm