میز اسلب

چوب جنگلی (توسکا، گردو، راش)

با روغن Osmo آلمان