دور استخر

فرزادشهر - فریدونکنار

کارفرما: آقای صفار

پروژه اجرا شده
چوب پلاستیک ایرانی، قهوه ای روشن،

نصب با کلیپس
Wood plastic composite
14/5*2/5*300 cm