دوش سر باز

ترمو وارداتی 

19*117 میلیمتر

رنگ Osmo آلمان