نمای ویلا - ترکیب ترمو و سنگ

چوب ترمو وارداتی

19*117 میلیمتر - SHP

رنگ Osmo آلمان