تراس کوچک

چوب ترمو وارداتی
19*117 میلیمتر SHP
19*117 میلیمتر UTS
رنگ Osmo آلمان