دستگیره نرده

اجرای دستگیره نرده قوس دار

چوب آزاد