در و سردر آپارتمان

سردر آپارتمان

بابل

کارفرما : مهندس آرش پیرنیا

چوب ترمو سوزنی برگ (pine) با رنگ و روغن محافظ Osmo

19*117*420 سانتی متر

نصب با کلیپس