پارکینگ ویلا

سازه چوبی مهندسی شده گلولم با چوب نراد خشک روسی

ابعاد گلولم ها: 22*11 سانتی متر به طول 10 متر