هندریل نرده

جنس چوب: نراد خشک روسی

رنگ Osmo آلمان