سونا

جنس چوب: لنبه نراد ( روسی )

خشک شده

ابعاد چوب:  13*100 میلی متر

رنگ: Osmo آلمان