دکور زیر سقف

جنس چوب: نراد خشک روسی

رنگ: Osmo آلمان