http://ziawood.ir/

گروه نهاندانگان به تک لپه ای ها و دو لپه ای ها تقسیم می شوند. دولپه ای ها شامل گیاهانی چون لوبیا سبز، رز و گیاهانی به اندازه درخت بوده که از آنها الوار پهن برگان تهیه می شود، گونه هایی مانند بلوط، توس، ماهاگونی، اقاقیا، نارون و ... درختان پهن برگ عمدتا درختی یا رونده می باشند که از مشخصات آنها انشعاب یافتن ساقه یا انشعابات پی در پی ساقه اصلی می باشد. درختان دولپه عمدتا دارای پوشش برگی با سطح برگ وسیع بوده و در مناطق معتدله عمدتا دو پایه بوده و در خلال خواب زمستانه پوشش برگی خود را از دست می دهند و خزان می کنند. درختان را به دو دسته سوزنی برگ و پهن برگ تقسیم می کنند. اکثر درختان سوزنی برگ در فصل پاییز برگ ریزان ندارند به آنها درختان همیشه سبز می گویند و درختان پهن برگ اکثرا برگ ریزان دارند، خزان کننده می نامند. همچنین نظر به اینکه چوب اکثر گونه های سوزنی برگ نرم است و نسبت به پهن برگان جرم مخصوص پایین تری دارند به آنان درختان نرم چوب و به پهن برگان که اغلب دارای چوب سخت هستند سخت چوب می گویند ولی این وجه تمایز عمومیت ندارد و چوب بعضی از پهن برگان مانند صنوبر نرم تر از چوب سوزنی برگان است. از آنجایی که سوزنی برگان نرم چوب اند به راحتی اره و رنده می شوند و در مکان های مرطوب مناسب تر و مقاوم تر از پهن برگان است به همین منظور در ساخت درب و پنجره و خانه های چوبی کاربرد بیشتری دارند و همچنین به دلیل داشتن الیاف بلند در کاغذ سازی مناسب تر هستند. یکی از عیب های عمده سوزنی برگان وجود تعداد زیادی گره است که در بعضی مواقع زیبایی را افزایش و مقاومت محصولات چوبی را کاهش می دهد و با وجود صمغ رنگ آمیزی آنها با مشکل همراه می شود.